Užívajte si výhody ako šéfov ob?úbenec: Toto sú 3 kroky, ktorými si získate jeho priaze?

28. 03. 2017

Má vᚠšéf v práci ob?úbencov, no vy to nie ste? Je totiž o?ividné, kto je jeho favorit? Je to vᚠkolega, s kým ho naj?astejšie vídate, s ktorým vedie debaty v kuchynke, s ktorým naj?astejšie rieši prácu, ale aj osobné záležitosti? Ako sa vyrovna? so situáciou, ak máte šéfa, ktorý si vyberá svoj ob?úbencov? Máme pre vás zopár užito?ných tipov.

 

 


 

Najviac obávanou situáciou na pracovisku je, ak si šéf h?adá svojich ob?úbencov. Takéto praktiky však za?ínajú by? ?oraz bežnejšie než kedyko?vek predtým. Pre?o je to tak? Odpove? je jednoduchá. Šéfovia a spolo?nosti ako také sa chcú vyhnú? akémuko?vek nebezpe?enstvu a zbyto?nému riskovaniu. Nechcú da? šancu nie?omu alebo niekomu, koho nepoznajú. Ukazuje to aj istý zahrani?ný prieskum. ?o zistil?

 • 92% ?udí sa stretlo s povýšením zamestnancov, ktorí boli u šéfa ob?úbení
 • 84% opýtaných sa s touto situáciou stretlo vo svojej práci
 • 23% respondentov priznalo, že robia to isté - snažia sa dosta? do priazne svojho nadriadeného
 • 56% šéfov priznalo, že ak by mali niekoho povýši?, vedia dopredu, kto toto povýšenie získa
 • 96% nadriadených prezradilo, že pri rozhodovaní, koho povýši?, si vyberajú na základe osobných preferencií

Vidíte? Ak sa teda vo firme pripravuje možnos? povýšenia, vo viac ako polovici prípadov už nadriadení vedia, kto ho získa a drvivá vä?šina z nich „odmení“ predovšetkým tých ?udí, ktorí sú im blízki, prípadne k nim prechovávajú isté sympatie. ?o s týmito cennými zisteniami robi?? Riešenie je jednoduché. Sta?te sa aj vy šéfovým ob?úbencom.


Pre?ítajte si tiež: Tieto slová v práci nepoužívajte: Degradujú vás!


3 jednoduché kroky, ako si získa? šéfovu priaze?

Ak je vám „proti srsti“ podlizovanie sa založené na pozývaní na obed ?i kupovaní drobných dar?ekov nadriadenému, cho?te na to inak. Vybudujte si ob?úbenos? šikovnými krokmi: pozrite sa, akými.

 1. Ukážte vášmu nadriadenému, koho vo vás má
  Ak sa chcete sta? ob?úbencom vášho nadriadeného, musíte dosiahnu? to, aby ste sa dostali do centra jeho mysle, avšak nie ako zdroj možných problémov – naopak. Snažte sa zapísa? u vášho nadriadeného ako zamestnanec, s ktorým nie sú ?ažkosti, ale ktorý všetko zvládne, vybaví, zariadi.
 2. ?o najviac u?ah?ite život vášmu nadriadenému
  Zistite, ?ím sa vᚠnadriadený zaoberá a ako mu v tom môžete pomôc?. Prípadne sta?í vystupova? ochotne a proaktívne, ponúknite svoju pomoc – takéto správanie neodmietne žiaden ?lovek, nieto ešte nadriadený.
 3. Zabezpe?te, aby sa v?aka vám šéf ukazoval v dobrom svetle
  Zahviezdite a potom vytiahnite do „žiary reflektorov“ aj vášho šéfa. Ak sa vám nie?o podarí, snažte sa tento úspech prenies? aj na vášho nadriadeného. Ve?mi rýchlo sa stanete jeho ob?úbencom, ak bude ma? v?aka vám skvelé meno.

TEXT: Zdroj: theworkplacetherapist; Text: es; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších