5 najhorších rozhodnutí, ktoré môžete urobi?, pokia? ide o vaše peniaze

13. 05. 2017

?udia pri narábaní so svojimi peniazmi nerobia vždy len uvážené rozhodnutia. Ob?as sa stane, že urobia také, ktoré môžu ?asom ?utova?. Pozrite sa na pä? naj?astejších chýb, ktoré možno urobi?, pokia? ide o peniaze. Sú niektoré z nich známe aj vám? Dajte si na to pozor a vyhnite sa im.

 

 

 

 

 1. Chcete za?a? zarába? ve?ké peniaze až ke? budete starší
  Ak ?akáte, že sa bohá?om stanete cez noc, mýlite sa. Ur?ite ste aj vy ?ítali príbehy úspešných ?udí, ako sa im podarilo zbohatnú?, nemyslite si však, že sa tak stalo zo d?a na de?. Stálo ich to mnoho rokov tvrdej práce a odriekania – a mnohí za?ali vo ve?mi mladom veku. Nemajte prehnané o?akávania, uvažujte racionálne. Ak chcete zbohatnú?, nastavte si reálne dosiahnute?né ciele: aké sú vaše možnosti prilepšenia a získania vä?šieho množstva pe?azí? Ne?akajte však, že sa k vám peniaze „pohrnú“ len tak, budete si ich musie? zaslúži? drinou a odhodlaním. Je tiež možné, že vám vaše prvotné pokusy nevyjdú – tým by ste sa ale nemali necha? odradi?.
 2. Chcete si za?a? odklada? peniaze až potom, ako vám zvýšia plat
  Takto sa však môže sta?, že budete ?aka? tak dlho, až bude neskoro. Tvrdi?, že máte nízky plat, síce môže by? pravdou, je však nebezpe?né, ak si nevytvárate rezervu aj z mála. Pokúste sa odklada?, ko?ko môžete a snažte sa zlepši? svoju finan?nú situáciu, aby sa tieto sumy zvä?šovali. Mnoho ?udí si k nízkemu platu privyrába pe?ením, ponúka rôzne drobné služby – porozmýš?ajte, ktoré vaše zru?nosti by sa dali spe?aži?.
 3. Myslíte si, že nemáte vlohy na podnikanie
  Nemusíte vlastni? podnik na to, aby ste mohli o sebe poveda?, že viete podnika?. Každý z nás je v podstate šéfom – šéfom samého seba. Rozhodujeme sa, akým smerom sa bude ubera? nᚠživot, vyberáme si kariéru – toto všetko je predmet vášho podnikania. Ako ho doteraz zvládate? Ak ste spokojný, nemali by ste ma? problém s naštartovaním vlastného biznisu. Nemusí to by? hne? nie?o ve?ké: za?nite v malom a vyskúšajte si, ako zvládnete manažovanie procesov, spracovanie objednávok a všetko to, ?o k podnikaniu patrí.
 4. Myslíte si, že peniaze sú zlo
  Pravdou však je, že peniaze sú len nástrojom. A to, ?o s nimi ?lovek robí, odha?uje jeho charakter. Peniaze sú pre život nevyhnutné, nie sú tu však len na to, aby ste si mohli dovoli? luxusné dovolenky, drahé autá ?i obrovské vily. Peniaze môžu by? nástrojom, ktorý vám umožní robi? to, ?o chcete: že sa môžete venova? ?innosti, ktorá vás baví, no inak by ste za ?u nedostali dobre zaplatené, že môžete pomáha? iným, ktorí sú na tom horšie alebo že sa nebudete musie? obáva?, ?o sa vami bude v budúcnosti. Je len na konkrétnom ?loveku, ?i dokáže využi? peniaze zmysluplne, alebo na prázdne „chválenie sa“.
 5. Myslíte si, že poistenie je pre chorých a starých ?udí
  Možno ste vo veku, kedy sa vám choroby a zranenia vyhýbajú, nikto však nevie, ?o prinesie budúcnos?. ?o ak sa vám napríklad stane vážny úraz a prídete o prácu? Alebo dostanete vážnu chorobu? Je lepšie myslie? dopredu a poisti? sa. Dnes je ponuka poistenia široká, sami si zvolíte, ?o je pre vás dôležité a akú výšku poistenia by ste boli schopní plati?. 

TEXT: Zdroj: businessinsider; Text: es; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších