Meškáte pravidelne do práce? Vedci zistili, ?ím to je: Tento dôvod akceptuje aj vᚠšéf

18. 05. 2017

?udia, ktorí majú pravidelne problém prís? na?as do práce, sú ?asto ozna?ovaní za lenivých ?i nespo?ahlivých. Ur?ite máte takých kolegov ?i známych aj vy. A hoci sa vám to možno nezdá, ?udia, ktorí si nevedia rady s dochví?nos?ou, vä?šinou nemeškajú zámerne, nerobia to naschvál. Kým pre niektorých ?udí je ?asový manažment hra?kou, pre týchto ?udí otázka harmonogramov vôbec nie je dôležitá. Pre?o?

?udia, ktorí sú dochví?ni, nevedia pochopi? správanie tých, ktorí vždy a všade meškajú. Nie je to ob?úbené správanie ani u zamestnávate?ov. Predovšetkým v dnešných ?asoch – v rýchlej dobe, je meškanie považované za neprofesionálne a bezo?ivé. V tomto ?lánku sa však dozviete, že tento zlozvyk nemusí by? nutne zlozvykom.

Meškanie nie je vždy prejavom nerešpektovania

Nie všetci tí, ktorí pravidelne prichádzajú do práce neskoro, sú automaticky leniví. Ve?mi ?asto je dôvodom to, že toho majú jednoducho príliš ve?a. Multitasking u nich spôsobuje, že strácajú pojem o ?ase. A síce niektoré štúdie spochyb?ujú efektivitu multitaskingu, úspešní ?udia majú bežne vo zvyku robi? viac vecí naraz. Mnohí z nich popri práci riešia vlastné projekty, sledujú novinky, angažujú sa aj v rôznych iných oblastiach.

Nestíhate, lebo myslíte pozitívne a vnímate svet inak

Ak máte problém s dochví?nos?ou, môže to by? napríklad aj preto, že ste optimista. Áno, ?ítate správne. Vysvetlenie je celkom jednoduché. Ak ste optimista, inklinujete k predstave, že máte na prácu a všetky ?innosti ?i úlohy dostatok ?asu a nemusíte sa ponáh?a?. Avšak práve tento prístup môže vies? k úspechu. Štúdia realizovaná medzi predajcami a obchodníkmi ukázala, že ?udia s optimistickým - a niekedy aj skresleným, vnímaním ?asu zrealizujú až o 88% viac objednávok než ich kolegovia. Tento argument pokojne môžete použi? pred vaším nadriadeným: ak podávate nadpriemerné výkony, vaša krivkajúca dochádzka by nemala by? pre nikoho t??om v oku.

V 50. rokoch sa tiež realizoval výskum, ktorý rozdelil ?udí do dvoch skupín pod?a ich osobnosti: na typ A alebo typ B. Do prvej patria ?udia sú?aživí a netrpezliví, do druhej zas tí pokojnejší a kreatívnejší. Ak sa teda vä?šinou nikam neponáh?ate, s ve?kou pravdepodobnos?ou máte osobnos? typu B. Je tiež zaujímavé, že ?udia patriaci do tejto skupiny majú preukázate?ne odlišné vnímanie ?asu. Ukázalo sa totiž, že si napríklad neuvedomujú, ko?ko ?asu reálne strávia prácou na nejakej úlohe. Nie je teda celkom ich chybou, ak zvyknú meška?: ich vnímanie sveta je jednoducho odlišné ako v prípade bežných ?udí.


Pre?ítajte si tiež: Zbyto?né povolania: ?udia, ktorí ich majú, trpia: Patríte medzi nich aj vy?


Ak sa ve?né meškanie týka aj vás, teraz už môžete ?ahko argumentova? všetkým tým, ktorí majú na vás pre tento vᚠzlozvyk ?ažké srdce. Patríte totiž medzi ?udí, ktorí vidia svet „vo ve?kom“ a nechcú sa necha? rozpty?ova? detailmi. Ak meškáte na stretnutia, je to ve?mi ?asto práve preto, že vám popri príprave na stretnutie a cestou na? napadol fantastický nápad, ako zvýši? predaje alebo ako odprezentova? novú zna?ku. Ako by sa na vás mohol niekto pre toto hneva??

TEXT: Zdroj: businessinsider; Text: es; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších