Hrozí Slovákom chudoba? Odborári navrhujú zvýšenie životného minima

14. 07. 2017

Rast životného minima na Slovensku je nedostato?ný. Viacerí poberatelia dávok sú tak ohrození rizikom chudoby. A to aj napriek tomu, že sa od 1. júla tohto roka suma životného minima zvýšila po štyroch rokoch na 199,48 eura. Tvrdí to Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR.

"Po?as posledných 15 rokov sledujeme mimoriadne negatívny vývoj v sumách životného minima, ke?že zvyšovanie miezd je iniciované najmä rastom cien a teda rastom životných nákladov, ?o sa ale v sumách životného minima dostato?ne neodráža," uviedla na tla?ovej konferencii viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová.

KOZ preto považuje výšku životného minima za nedostato?nú. Nezvyšovanie životného minima v posledných rokoch má pritom negatívny vplyv na zvyšovanie ?alších dávok. "Má to dopady na výpo?et ?alších ukazovate?ov, ako rodi?ovský príspevok, príspevky na podporu náhradnej starostlivosti, prídavok na die?a ?i na náhradné výživné. Taktiež sa nezvyšovala nezdanite?ná ?as? základu dane," vymenovala Uhlerová. Sumy niektorých dávok sú pod?a nej ve?mi nízke. "KOZ SR považuje v sú?asnosti platné sumy životného minima za nedostato?né. Mali by by? aspo? na takej úrovni, ako je úrove? rizika hranice chudoby. Pre rok 2016 to bola suma 347,58 eura," myslí si Uhlerová.

Rizikom chudoby sú tak ohrozené viaceré skupiny obyvate?stva. Ide napríklad o ?udí poberajúcich dávky v hmotnej núdzi. "Sú chytení do pasce chudoby. V sú?asnosti je takýchto ?udí na Slovensku zhruba 680.000. Až 12,3 % obyvate?ov sú ohrození rizikom chudoby alebo sociálneho vylú?enia. Chudoba nám vytvára rôznymi svojimi dopadmi za?arovaný kruh, z ktorého sa jednotlivec ve?mi ?ažko dostáva," tvrdí Uhlerová.  Zárove? uviedla, že napríklad len rodi?ovský príspevok alebo minimálny dôchodok sú nad sumou životného minima, ale ešte stále sú pod hranicou rizika chudoby. "?iže aj títo poberatelia sú reálne ohrození chudobou," podotkla Uhlerová.

KOZ preto vyzýva vládu k zmene valoriza?ného mechanizmu. "Valorizácia životného minima neodráža realitu, ktorá sa odvíja od rastu ?istých príjmov a životných nákladov domácností. Pri takomto zabetónovanom valoriza?nom mechanizme sú poberatelia dávok chytení v pasci chudoby. Valorizácia by sa mala uskuto?ni? najmenej na základe koeficientu s vyššou hodnotou, ale pre budúcnos? odporú?ame nastavi? úplne iný mechanizmus," dodala Uhlerová. V sú?asnosti sa sumy životného minima upravujú vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka na základe koeficientu rastu ?istých pe?ažných príjmov na osobu alebo koeficientu rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Tieto údaje poskytuje ministerstvu práce Štatistický úrad SR.

Okrem zmeny valoriza?ného mechanizmu KOZ navrhuje aj ?alšie opatrenia. Zmeni? by sa mala výška nezdanite?nej ?asti základu dane a naviaza? ju na ukazovatele súvisiace s pracovnou ?innos?ou. Zvýši? by sa mal aj strop pre príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie a zahrnú? by sa mal aj príspevok ?lena odborovej organizácie do nezdanite?nej ?asti základu dane. KOZ tiež navrhuje zaradi? plnenia zo sociálneho fondu medzi príjmy oslobodené od dane.

TEXT: Zdroj: TASR, redakcia; Foto: thinkstockphotos.com

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších