Bez práce je štvr? milióna Slovákov: Ekonóm ukazuje, akú chybu robíme

04. 05. 2017

Na Slovensku pracuje takmer 40.000 cudzincov a zárove? je viac ako štvr? milióna Slovákov bez práce. Pokia? by sa mal v Zákonníku práce zakotvi? zákaz sociálneho dumpingu, cie?om by malo by?, aby k nám v nadmernom množstve neprichádzali zahrani?ní zamestnanci. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal ekonóm Slovenskej akadémie vied Viliam Páleník. „Nie je dobrou vizitkou, ak máme státisíce nezamestnaných a pre zahrani?ných investorov, ktorých sme podporili z našich daní, pracujú ?udia zo zahrani?ia. Mali by sme prioritne zamestnáva? našich nezamestnaných. Dôležité je obmedzi? aj negatívne javy, ako je prekérne zamestnávanie, v niektorých prípadoch dokonca až otrocká práca. Deje sa to našim ?u?om v zahrani?í, no mali by sme sa stara?, aby sa to nedialo aj u nás,“ konštatoval Páleník.

Minimálna mzda by sa mala ?alej zvyšova?, do roku 2018 až na úrove? 500 eur. Pod?a Páleníka je štátna a verejná správa najvä?ší zamestnávate? v SR, preto musí ukáza?, že dokáže zvyšova? mzdy a by? príkladom aj pre súkromný sektor. „Vláda však už nieko?ko rokov nedokáže prispôsobova? platové tabu?ky minimálnej mzde. Najnižší tabu?kový plat nesmie by? nižší ako minimálna mzda. V školstve a zdravotníctve nie sú len u?itelia a lekári, ale aj pomocný personál. Štát nekladie dostato?ný dôraz na tých najmenej zarábajúcich pracovníkov verejnej správy,“ vysvetlil Páleník.


Pre?ítajte si tiež: Finan?ný plán pre tých, ktorí zarábajú málo: Takto si aj vy našetríte až 1 456 eur


Priestor na rast platov na Slovensku je aj preto, že má najnižší podiel miezd na hrubom domácom produkte (HDP) z krajín OECD, 38 %.  Páleník tvrdí, že slovenská ekonomika je ve?mi investi?ne zameraná. „Ve?ká ?as? vyprodukovanej hodnoty sa používa na splácanie investícií, na amortizáciu, a to ide na úkor miezd. Problémom je aj to, že celkové príjmy domácností v porovnaní s rastom HDP stagnujú alebo klesajú. SR je v tomto smere na tom najhoršie v rámci EÚ. Permanentne je tam rozdiel minimálne jedného percenta z HDP ro?ne v neprospech domácností, a to je ve?mi nepriaznivý trend,“ dodal Páleník.

Koali?né strany v poslednom období avizovali viacero zmien v sociálnej a da?ovej oblasti, ktoré chcú presadi?. Smer-SD chce do Zákonníka práce zakotvi? zákaz sociálneho dumpingu. Ak si zamestnávate? potrebuje niekoho doviez?, musí ten ?lovek pracova? za rovnakých podmienok ako slovenskí robotníci. ?alej chce zvyšova? minimálnu mzdu, zo sú?asných 435 eur tak, aby sa v roku 2018 priblížila k hodnote 500 eur.

Navrhuje zavedenie desa?d?ovej platenej materskej dovolenky pre otcov novonarodených detí, zvýšenie príplatkov za prácu v noci zo sú?asných 20 % z minimálnej hodinovej mzdy na 50 %. Príplatky za prácu cez víkend a po?as štátneho sviatku by mali dosiahnu? 100 % výšky minimálnej hodinovej mzdy. Smer-SD chce zavies? aj príspevok na pres?ahovanie sa za prácou do iného regiónu.


Pre?ítajte si tiež: H?adáte prácu so super platom? Toto sú miesta, kde zarobíte viac ako 1 000 eur


SNS presadzuje uzákoni? povinné vyplácanie trinásteho platu zamestnancom, ak vo firme pracujú viac ako jeden rok. Zárove? by táto odmena mala by? oslobodená od odvodového za?aženia. Most-Híd chce zvýši? nezdanite?nú ?as? z 3803 na 4650 eur ro?ne. Takisto navrhuje, aby dôchodcovia boli pri práci na dohodu oslobodení od odvodov do výšky 200 eur mesa?ne.

TEXT: Zdroj: TASR; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších