4 veci, ktoré by mal pozna? každý, kto si h?adá prácu: Bez nich zostanete nezamestnaný

11. 07. 2017

H?adanie práce si dnes vyžaduje viac ako len posielanie e-mailov so žiados?ou o zamestnanie. Ak chcete dobrú a dobre platenú prácu, budete sa musie? posnaži?, aby si zamestnávate? vybral z množstva uchádza?ov práve vás. Na to, aby ste na trhu práce uspeli, toho v skuto?nosti ale až tak netreba. Dá sa to celkom jednoducho – vyskúšajte tieto 4 užito?né rady.

 

 

 

 1. Sta?te sa obchodníkom a marketérom
  Nemusíte sa ním sta? aj v profesijnom živote, je ale dobré, ak si osvojíte nie?o z týchto povolaní. Je totiž dôležité vedie? sa preda?. A to obchodníci a marketéri vedia. Tieto poznatky potom šikovne využite pri h?adaní práce. Prvou príležitos?ou, v rámci ktorej by ste sa mali preda?, je samotný životpis, ale aj text v sprievodnom e-maile. Vᚠživotopis by mal by? informa?ne bohatý, zárove? by však nemal personalistu ohromi? nekone?ným po?tom strán. Uve?te do? to najdôležitejšie z vašich skúseností, prípadne to, ?o sa najviac približuje práci na pozícii, na ktorú sa hlásite. Pozornos? venujte aj sprievodnému e-mailu: pokojne aj do? uve?te pár slov o vás a vašu motiváciu, pre?o sa hlásite na danú pozíciu. Použite v ?om napríklad originálny pozdrav, prípadne vetu, ktorá personalistu zaujme.
 2. Bu?te videný
  Projekty, nápady, úspechy – so všetkým, ?o máte na svojom konte, by ste sa mali podeli? a prezentova?. Internet ponúka množstvo sociálnych sietí a webov pre profesionálov, na ktorých si môžete ?ahko budova? svoje meno - svoju zna?ku a zvidite?ni? sa. Ve?mi jednoduchým pomocníkom je samotný LinkedIn. Prezentujte na ?om svoje znalosti a schopnosti.
 3. Prispôsobte sa
  Ak si dlhšie neviete nájs? prácu v konkrétnom odvetví, nestrácajte ?as a poobzerajte sa po odvetví, v ktorom je dostatok pracovných ponúk. Pri niektorých pozíciách nie je nutné príslušné vzdelanie, posta?í samoštúdium, kurzy a tvrdá práca. Ak si už dlhšie neviete násj? prácu, prispôsobte sa aktuálnemu stavu na trhu. Zistite si, po akých ?u?och je najvä?ší dopyt a využite túto situáciu.
 4. Ne?utujte sa
  Máte pocit, že svet k vám nie je fér? Že všade vládne rodinkárstvo, protekcia a nájs? si normálnu prácu je nemožné? Máte len dve možnosti: bu? to budete stále opakova? a ?utova? sa, alebo sa to pokúsite zmeni?. A to tak, že sa odhodláte za prácou napríklad aj vycestova?. Bude to lepšie, ako osta? doma, stráca? pracovné návyky a postupne znižova? svoju hodnotu na trhu práce.    

TEXT: Text: es; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších