VIDEO Gestá prezradia vaše skuto?ne emócie: Pre?o by ste už nikdy nemali hrbi??

07. 08. 2015

Re? tela je staršia a pre ?loveka aj prirodzenejšia ako jazyk alebo mimika tváre. Prichádza naprogramovaná v našich mozgoch a preto sú aj od narodenia slepí ?udia schopní rovnakej gestiky ako ostatní, hoci ju nikdy nevideli.

Zatia? ?o re? samotná je nesmierne dôležitá, preto, aby sme mohli bezproblémovo komunikova?, re? tela ur?í ako o nás budú iní ?udia zmýš?a?. Hoci si to vôbec neuvedomujeme, správna gestikulácia nám môže pomôc? dosiahnu? životné ciele. Nieko?ko fascinujúcich výskumov z Harvadru, Princetonu a ?alších špi?kových univerzít vrhá nové svetlo na to, ako sa dá re? tela využi? v nᚠprospech pri práci.

Vaše telo vyjadruje vaše emócie lepšie ako vaša tvár

Napriek tomu, že sa už od detstva u?íme spolu vychádza? prostredníctvom od?ítavania emócií z tvárí ?udí v našom okolí, výskumníci z Princetonu zistili, že to zrejme nie je ten najlepší spôsob.

Ú?astníkov požiadali, aby z fotografie ur?ili, ?i osoba na nej cíti rados?, stratu, ví?azstvo ?i boles?. Niektoré snímky ukazovali len tvár, iné postoj tela a zvyšné oboje. „V štyroch nezávislých pokusoch ú?astníci presnejšie uhádli zobrazovanú emóciu z re?i tela (samostatnej ?i kombinovanej s výrazom tváre) než zo samostatnej mimiky tváre,“ vysvet?uje vedúci výskumník Todorov. Pod?a neho sú extrémne pozitívne a extrémne negatívne emócie obzvláš? ?ažko navzájom rozlíšite?né.


Pre?ítajte si tiež: Bojíte sa, že vás re? tela prezradí? Klamstvá o neverbálnej komunikácii odhalené


Vedci z Britskej Kolumbie pozorovali od narodenia slepých paraolympionikov, ?o im pomohlo dospie? k zisteniu, že vä?šinu emo?ných prejavov už máme zabudovanú v systéme. Športovci s bezproblémovým zrakom i tí nevidomí po tom, ?o sa im podarilo zví?azi?, prejavili rados? rovnakým spôsobom. Re? tela je v nás nato?ko zakorenená, že dokáže vyjadri? naše skuto?né emócie i ke? o tom ani netušíme.

Re? tela doslova mení kto sme

Psychologi?ka Amy Cuddyová z Harvardu rozlišuje dva základné postoje tela, teda silné pózy a bezmocné, ktoré sú  ich náprotivkom. Zaujímanie silných postojov vám pomôže získa? lepšiu prácu, cíti? sa skvele ako aj by? úspešnými. Vplyvom zmeny fyzickej pózy sa rovnako mení aj vnútro tela, presnejšie vaše hormóny. Postoj tela totiž ovplyv?uje množstvo vylu?ovaného testosterónu (hormónu sily) i kortizolu (stresového hormónu) Ich levely dokážu ovplyvni? ako zmýš?ate sami o sebe i ako vás vnímajú ostatní. Pozrite si prednášku Amy Cuddyovej a pochopíte.

TEXT: Text: ?gh; Zdroj: Buffer; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších