Ve?ké zvyšovanie dôchodkov: Kto si prilepší a o ko?ko?

20. 04. 2017

Približne 101 tisíc penzistom sa má od za?iatku budúceho roka zvýši? ich starobný dôchodok. Ide o tzv. starodôchodcov, ktorým Sociálna pois?ov?a (SP) priznala ich penziu pred 1. januárom 2004. Zhruba 88 tisíc penzistom má ís? suma dôchodku nahor v priemere o 45 eur a zvyšným 13 tisíc dôchodcom, ktorým pois?ov?a priznala dôchodok pred 1. októbrom 1988, sa má penzia zvýši? o pevnú sumu 25,50 eura. Pevnú sumu zvýšenia dôchodku ministerstvo práce u týchto dôchodcov navrhuje vzh?adom na to, že SP chýbajú záznamy o zárobkoch ?udí spred októbra 1988. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu schválila vláda.

Starobný dôchodok sa pritom bude prepo?ítava? len tým starodôchodcom, ktorí v?aka uplatneniu pravidiel platných od 1. januára 2004 získajú vyšší dôchodok, ako majú v sú?asnosti. Celkovo je pritom na Slovensku približne 451 tisíc penzistov, ktorým SP priznala dôchodok pred 1. januárom 2004. Nové pravidlá výpo?tu dôchodku, ktoré sa zaviedli od 1. januára 2004, by totiž nepriniesli vyššiu penziu pre všetkých starodôchodcov. Na zvýšenie penzie starodôchodcov by malo v roku 2018 smerova? približne 50 mil. eur.

SP by mala penzie starodôchodcov prepo?ítava? desa? mesiacov, teda až do 31. októbra budúceho roka. Pois?ov?a pritom za?ne prepo?et penzií od najstarších starodôchodcov po najmladších. Zvýšený dôchodok pois?ov?a prizná k 1. januáru 2018. Ak o prepo?te dôchodku rozhodne napríklad v júni 2018, tak starodôchodcovi sumu zvýšenia dôchodku za obdobie od januára do júna spätne doplatí. V prípade, že by sa starodôchodca vyššej penzie nedožil, nárok na výplatu súm zvýšenia dôchodku prejde na manželku, resp. manžela, deti a rodi?ov. 


Pre?ítajte si tiež: Penzie na Slovensku: Toto je výška starobného, vdovského a invalidného dôchodku


Individuálny prepo?et penzií starodôchodcov by pod?a ministra práce a sociálnych vecí Jána Richtera mohla SP stihnú? do konca polroka budúceho roka. "Som presved?ený o tom, že novela bude prijatá," povedal po rokovaní vlády. Zdôraznil, že novela zákona sa týka len 101 tisíc starodôchodcov z celkového po?tu 451 tisíc vzh?adom na to, že len 101 tisíc starodôchodcov by malo pod?a nových pravidiel ú?inných od 1. januára 2004 vyšší dôchodok. Do konca roka 2003 bol totiž pod?a Richtera dôchodkový systém viac solidárny a od za?iatku roka 2004 sa pri výpo?te dôchodkov posilnila zásluhovos?. 

Štátny tajomník rezortu práce a sociálnych vecí za Most-Híd Ivan Švejna je rád, že sa po dlhých trinástich rokoch kone?ne našla politická vô?a odstráni? nespravodlivos?, ktorá trápi ?as? starodôchodcov. "Od Nového roka sa v?aka tomu prerátajú a zvýšia dôchodky približne 100-tisíc starodôchodcom, ktorí doplatili na zmenu zákona v roku 2004," dodal. 

TEXT: Zdroj: SITA, redakcia; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších