Sociálna pois?ov?a oznamuje: Prepo?et dôchodkov sa za?ne od tohto dátumu

14. 05. 2017

Žiada? o prepo?et dôchodkov tzv. starodôchodcom je pred?asné, ke?že s jeho ú?innos?ou sa po?íta až od 1. januára 2018. Uviedol to v Bratislave na stretnutí s novinármi hovorca Sociálnej pois?ovne Peter Višváder.

Reagoval tým na množstvo otázok oh?adom prepo?tu dôchodkov zo strany starodôchodcov. V tejto súvislosti hovorca uviedol, že po schválení novely zákona ich budú informova?. V zásade však platí, že v zmysle navrhovanej úpravy má Sociálna pois?ov?a zabezpe?i? prepo?ítanie a následné výplaty dôchodkov po novom od januára až do konca októbra 2018. Urobí tak automaticky bez žiadosti.


Pre?ítajte si tiež: Ve?ké zvyšovanie dôchodkov: Kto si prilepší a o ko?ko?


Dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný pod?a zákona o sociálnom zabezpe?ení ú?inného do 30. septembra 1988 z priemerného mesa?ného zárobku vo výške najmenej 2333 Sk, sa má dôchodok pod?a návrhu zákona, ktorý bol postúpený do 2. ?ítania v NR SR, zvýši? jednotne o 25,50 eura mesa?ne. Dôchodcom, ktorým bol starobný dôchodok priznaný pod?a zákona o sociálnom zabezpe?ení ú?inného od 1. októbra 1988 do 31. decembra 2003, sa zvýšenie ur?í každému osobitne v závislosti od dosiahnutých zárobkov a d?žky zamestnania. 

"Vzh?adom na to, že pri posudzovaní starodôchodkov pod?a uvedenej novely zákona pôjde o ve?mi náro?né rozhodovanie, nie je z objektívnych prí?in možné zabezpe?i? informovanos? prípravou a zverejnením kalkula?ky na informatívny výpo?et na stránke Sociálnej pois?ovne," uviedol Višváder.

TEXT: Zdroj: TASR; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších