Bratislavskí šoféri autobusov si prilepšia: Takto sa im zvýšia platy

28. 06. 2017

Hodinová mzda vodi?ov autobusov prímestskej dopravy v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) sa od 1. júla zvýši na 5,77 eur zo sú?asných 4,77 eur, teda o 21 %. Ich platy tak dosiahnu priemernú úrove? 1000 až 1200 eur v hrubom.

"Už dlhšie sa stretávame so situáciou, že odchádzajú šoféri, ktorí nie sú spokojní so svojim finan?ným ohodnotením. H?adali sme preto riešenie, ktoré zárove? nijak neohrozilo rozpo?et na župe," priblížil na utorkovej (27.6.) tla?ovej konferencii predseda BSK Pavol Frešo. Dodal, že zvýšenie platov bude župu stá? v tomto roku približne 500.000 eur.

Zámerom je zvyšova? konkurencieschopnos? platových podmienok vodi?ov dopravcu Slovak Lines, ktorý zabezpe?uje prímestskú dopravu v BSK, s ostatnými odvetviami dopravy. "Slušní a motivovaní vodi?i sú absolútnou nevyhnutnos?ou v otázke zabezpe?enia kvalitnej verejnej dopravy a jej rozvoja do budúcnosti. Zmena nepochybne zatraktív?uje povolanie vodi?a," zhodnotil generálny riadite? spolo?nosti Peter Sádovský.

"Doterajšie platy neboli adekvátne. Sme preto radi, že po štyroch rokovaniach sa podarilo uzavrie? dohodu," konštatoval predseda odborovej organizácie Slovak Lines Vladislav Csomor.

"Ak chceme ?udí motivova?, aby viac využívali verejnú dopravu, musíme zabezpe?i?, aby bola v rámci Bratislavského kraja pravidelná a spo?ahlivá. Uvedomujeme si, že ak chceme ma? kvalitnú dopravu, potrebujeme dostato?ný po?et skúsených a motivovaných šoférov," doplnil Frešo.

V roku 2016 sa podarilo stabilizova? po?et cestujúcich v autobusoch prímestskej dopravy v BSK. Zastavil sa tak dlhodobý trend poklesu. K situácii prispel aj zvyšujúci sa záujem o Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji (IDS BK). Slovak Lines je poskytovate?om verejnej autobusovej dopravy na Slovensku viac ako pä?desiat rokov.

TEXT: Zdroj: TASR; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších