Živnostníci, pozor: Od 1. júla sa mení výška poistného

11. 07. 2017

K 1. júlu sa prehodnocuje vznik a zánik povinného poistenia, vymeriavací základ a výška poistného, ktorú treba v nasledujúcich mesiacoch plati?. Výšku poistného sa živnostníci dozvedia z oznámenia Sociálnej pois?ovne do 21. júla 2017 a zaplatia ho prvýkrát do 8. augusta 2017, a to za júl.

Pois?ov?a upozor?uje samostatne zárobkovo ?inné osoby (SZ?O), ktoré mali odložené da?ové priznanie, že listy zo Sociálnej pois?ovne dostanú až v októbri. Ak im vznikne povinnos? plati? poistné, zaplatia ho prvýkrát do 8. novembra 2017.


Pre?ítajte si tiež: Zarábate málo? Pravdepodobne vám chýba táto zru?nos?


Povinné poistenie samostatne zárobkovo ?innej osoby vzniká od 1. júla 2017 tým fyzickým osobám, ktoré na základe da?ového priznania podaného v riadnom termíne za kalendárny rok 2016 dosiahli vyšší príjem z podnikania ako 5298 eur a k 1. júlu 2017 ?innos? vykonávajú. Sumu, pod?a ktorej sa posudzuje vznik povinného poistenia SZ?O, tvoria dosiahnuté príjmy z podnikania, alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou ?innos?ou za rok 2016 bez odpo?ítania výdavkov. Ide o všetky príjmy, ktoré sú zda?ované pod?a § 6, ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.

TEXT: Zdroj: TASR; Foto: thinkstockphotos.com

Súvisiace články

Najčítanejšie

Viac z najčítanejších